Sơn Hiệu Ứng Vân Vải

Liên hệ

  • Thành phần sản phẩm: Titan dioxide, nhũ tương, nước,…
  • Thời gian khô bề mặt: 2-4 tiếng ( ở nhiệt độ 25 độ C, độ ẩm tương đối 85%)
  • Thời gian khô hoàn thiện: Sau 48 giờ (ở nhiệt độ 25 độ C, độ ẩm tương đối 85%)
  • Độ dày màng khô: 0.8mm -1.2mm